I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Serwisu e-rejestracja, zwanego dalej „e-rejestracją” jest Prywatny Gabinet Stomatologiczny Marident, zwany dalej „Gabinetem Stomatologicznym”.
 2. Użytkownikiem e-rejestracji jest każda osoba korzystająca z usług serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z e-rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Korzystanie z e-rejestracji jest bezpłatne.
 5. Prawo do korzystania z e-rejestracji przysługuje pacjentom chcącym się leczyć w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 6. e-rejestracja służy zainteresowanym osobom do ustalenia, zmiany oraz odwołania terminów wizyty bez konieczności dokonywania tych czynności osobiście lub telefonicznie.
 7. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 8.Administrator ma prawo badać sposób użytkowania serwisu oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do Regulaminu e-rejestracji.

II. Rejestracja Użytkownika

 1. Korzystanie z e-rejestracji następuje po założeniu konta w systemie e-rejestracji i otrzymaniu maila z linkiem do aktywacji konta.
 2. Warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu jest podanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Utworzenia konta może być dokonane tylko przez osoby pełnoletnie. W przypadku osób nieletnich o dostęp występuje rodzic lub opiekun prawny tworząc subkonto dostępne w menu „Moje Konto”.
 4. Dostęp do systemu e-rejestracja przyznawany jest na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik może dokonać rezygnacji z dostępu do systemu poprzez złożenie podania o zablokowanie konta.
 6. Użytkownik zobowiązany jest wprowadzać do systemu informacje zgodne z przeznaczeniem e-rejestracji.
 7. Prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika do e-rejestracji spoczywa na nim samym.
 8. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu, zmiany lub usunięcia swoich informacji w dowolnym czasie.
 9. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Gabinetem Stomatologicznym następuje drogą mailową.

III. Ochrona i przetwarzanie danych

 1. Administrator nie udostępnia innym osobom adresów e-mail pozyskanych w procesie rejestracji Użytkowników.
 2. Administrator nie udostępnia innym podmiotom informacji stanowiących dane osobowe, a także innych informacji chronionych przepisami prawa, które znajdują się w e-rejestracji
 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Gabinet Stomatologiczny danych osobowych Użytkownika umieszczonych w e-rejestracji na potrzeby tego serwisu oraz udzielania świadczeń medycznych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

IV. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo przerw w pracy e-rejestracji niezbędnych do konserwacji lub aktualizacji serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego nie zależnych, ani za jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.
 3. Gabinet Stomatologiczny nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu prywatnego hasła dostępu przez osoby inne niż uprawniony Użytkownik.

V. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania systemu wymagana jest dowolna przeglądarka internetowa.
 2. System elektronicznej rejestracji dostępny jest poprzez link na stronie Gabinetu Stomatologicznego.
 3. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia e-rejestracji w każdym czasie bez powiadomienia.
 2. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili opublikowania na stronie internetowej Gabinetu Stomatologicznego.