KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Pacjencie:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Prywatny Gabinet Stomatologiczny „Marident” Anna Lachowska-Szymczyk z siedzibą:

Domaniówka 1/1f, 25-413 Kielce,

którego reprezentuje lekarz dentysta Anna Lachowska-Szymczyk

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, realizacji praw pacjenta, kontaktu z pacjentem, wystawiania faktury, rozliczenia z NFZ oraz leczenia.

3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych i wynika z mocy przepisów prawa.

4. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów  upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu, uczestniczących w realizacji celu opisanego w punkcie 2 oraz osób, które Państwo sami upoważnią.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

art.9 ust.2 pkt h) oraz art. 6 ust. 1 pkt a,b, c i f RODO

– art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

– art. 3 ust 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011

– ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 z późn. zm.

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

8. Pacjencie masz prawo do:

– wglądu do swoich danych

– sprostowania swoich danych osobowych

– uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ( jeżeli nie jesteśmy zobowiązani do ich dalszego przetwarzania na podstawie przepisów prawa)

wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.